Ogólne zasady zapraszania naukowców w ramach InterPhD2 „Rozwój interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o wymiarze międzynarodowym” 

 1.  Wnioski z propozycją przyjęcia profesora wizytującego spływają od samodzielnych pracowników poszczególnych wydziałów do kierowników studiów doktoranckich (prof. dr hab. inż. Robert Jankowski), będących jednocześnie koordynatorami w Projekcie (zał. Wniosek). Projekt został przedłużony do końca sierpnia 2022 roku.
   
 2. Kandydat na profesora wizytującego powinien posiadać co najmniej stopień doktora i bogate doświadczenie naukowe potwierdzone wieloma publikacjami, czy też osiągnięciami technicznymi (wdrożenia, patenty), być aktywnym zawodowo pracownikiem uczelni zagranicznej. W szczególnym przypadku może być wybitnym profesorem, który właśnie przeszedł na emeryturę na swojej uczelni.
   
 3. Wniosek powinien zawierać propozycję cyklu wykładów min. 15 godzin (jako cykl wykładów rozumie się 15 godzin, zwykle realizowanych w blokach, np. 3 godziny dziennie przez 5 dni), dodatkowo jeżeli jest to możliwe propozycję innych zajęć (np. seminaria w wymiarze 15 godz. i konsultacje), abstrakt proponowanego wykładu zawierający tematy wykładów oraz CV kandydata wraz z jego dorobkiem za ostatnie 5 lat.
   
 4. Wynagrodzenie za wykłady realizowane w trybie stacjonarnym wynosi 10 000 zł brutto. Projekt nie finansuje pozostałych kosztów poniesionych przez profesorów wizytujących, w tym kosztów: diety, zakwaterowania, przejazdu i innych.
   
 5. Samodzielny pracownik danego wydziału proponujący profesora wizytującego musi ocenić wraz z kierownikiem studiów doktoranckich jaka liczba doktorantów potencjalnie byłaby zainteresowana danym wykładem; będzie to przedmiotem oceny na posiedzeniu koordynatorów.
   
 6. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.


  ​​​​​Wzory dokumentów: