Biuro Projektów | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biuro Projektów

Zakres obowiązków:

 • analiza potencjału wydziału w zakresie możliwości aplikacji o nowe projekty i granty;
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów i budowaniu konsorcjów, przygotowanie wzoru umowy konsorcjum na potrzeby danego projektu, uzgodnienia z Działem Prawnym PG;
 • przygotowanie pod względem formalnym wniosków aplikacyjnych wydziałowych projektów o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym, inwestycyjnym, usługowym i innym, wsparcie w zakresie tworzenia budżetu projektu, analiza sposobu wynagradzania oraz formy zatrudnienia personelu projektu;
 • wsparcie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych;
 • ewidencja i rozliczanie wydziałowych projektów współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych;
 • monitoring zgodności harmonogramu płatności oraz wniosków o płatność w zakresie finansowym, monitoring zgodności zrealizowanych kosztów, nakładów projektów z wnioskiem projektowym, planem, budżetem projektu;
 • monitoring i koordynacja realizacji projektów w aspekcie finansowym, zamówień publicznych, aparaturowym, sprawozdawczości, promocji, komercjalizacji i innym;
 • koordynowanie działań kontrolnych i audytów zewnętrznych, obsługa zespołów kontrolnych i audytowych, informowanie odpowiednich komórek organizacyjnych administracji wydziałowej i centralnej o datach, zakresach planowanych kontroli;
 • wsparcie Kierowników Projektów w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących rozliczeń z dysponentem środków zewnętrznych;
 • nadzór nad trwałością projektów;
 • archiwizacja dokumentacji projektowej.

Skład osobowy:

Główny specjalista
Główny specjalista - kierownik biura