Sekcja Finansowa | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Sekcja Finansowa

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie dokumentów finansowych kosztowych i sprzedażowych – opracowywanie faktur kosztowych, wystawianie faktur sprzedażowych, refaktur, not księgowych;
 • rozliczanie wydatków wydziału, przygotowanie zestawień kosztów działalności statutowej, dydaktyki i kosztów wydziałowych poszczególnych katedr;
 • przygotowanie planu rzeczowo-finansowego;
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych;
 • opracowywanie dokumentów związanych z rozliczeniem delegacji krajowych i zagranicznych, refundacji, opłat konferencyjnych, zakupu biletów lotniczych;
 • opracowywanie dokumentów dotyczących opłat za ochronę patentową wynalazków;
 • przyjęcie na stan składników majątku, w tym aparatury naukowo-badawczej, likwidacje, przekazywanie składników majątku katedr i wydziału;
 • konsultacje dotyczące środków trwałych i innych składników majątku;
 • obsługa zgłoszeń sprzętu wywożonego poza teren PG do ubezpieczenia;
 • inwentaryzacja składników majątku katedr i wydziału;
 • obsługa administracyjna i finansowa prowadzonych na wydziale badań zleconych i prac naukowo-badawczych realizowanych na zlecenie podmiotów zewnętrznych;
 • kontrola budżetów projektów badań zleconych na etapie planowania oraz w trakcie realizacji;
 • monitoring przychodów i zrealizowanych kosztów w ramach badań zleconych;
 • wsparcie i konsultacje pracowników wydziału w zakresie zarządzania budżetem w trakcie realizacji badań zleconych.

Skład osobowy:

Główny specjalista - kierownik sek.finan.i inwenta
Specjalista