Biuro Współpracy Międzynarodowej i Promocji | Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Biuro Współpracy Międzynarodowej i Promocji

Dyżur prodziekan ds. Współpracy i Promocji dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni w poniedziałek w godz. 8:00 - 9:00.

Zakres obowiązków:

 • obsługa wyjazdów studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych        (w tym na studia w ramach Programu ERASMUS+);
 • obsługa studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+;
 • wspiera działania związane z profesorami wizytującymi;
 • realizuje działania związane z inicjowaniem i koordynowaniem współpracy dydaktycznej i badawczo-naukowej z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu wydziałowym;
 • prowadzi sprawy dotyczące współpracy zagranicznej Wydziału z uczelniami zagranicznymi w oparciu o programy międzynarodowe, związane z wymianą studentów i pracowników (organizacja spotkań informacyjnych, prowadzenie rekrutacji, weryfikacja dokumentów wyjazdowych: Learning/ Training/Teaching Agreement, Transcript of Records, weryfikacja raportu indywidualnego – w zależności od rodzaju mobilności);
 • zapewnia wsparcie organizacyjne zagranicznym studentom, doktorantom oraz profesorom wizytującym;
 • ewidencjonuje dokumentację związaną z umowami i porozumieniami o współpracy naukowej zawieranymi przez Wydziału z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
 • współpracuje z Erasmus Student Network, Samorządem Studenckim i Kołami Naukowymi przy organizacji spotkań integracyjnych i podejmowaniu innych działań;
 • aktywnie zabiega o zawieranie umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi;
 • wspiera działania promocyjne i informacyjne podejmowane na Wydziale i współuczestniczy w tworzeniu materiałów promocyjnych;
 • wspiera organizację i promocję konferencji oraz innych ważnych wydarzeń i uroczystości organizowanych na Wydziale;
 • współpracuje z Działem Promocji PG;
 • koordynuje działania promocyjne Wydziału (strona internetowa, media społecznościowe, akcje informacyjne w szkołach średnich, współpraca z absolwentami i emerytowanymi pracownikami);
 • archiwizuje dokumentację fotograficzną ważnych wydarzeń w działalności Wydziału;
 • przygotowuje sprawozdawczość w zakresie prowadzonych spraw.
Skład osobowy:
Specjalista ds. promocji
Specjalista ds. promocji